डम्बर आ जीवनी

 

डम्बर सुनुवार रामेछापम  जरमेशो बाक्ब । 

मेकोमी दोपा प्रभू कली  आ जीवनमी तवा देशा एको आइक्च भिडियोमी सांक्छी गेशो बाक्ब ।