सुनुवार खिं

एको सुनुवार आन रागीमी नेल्ल इन कली स्वागत बाक्ब ।

Jesus FilmL23_205.jpg

Samall Girls.jpg

सुनुवार गाउँ

 

 

एको कोंइच आन रागीमी नेल्ल अान कली नमसेवल बाक्ब । एकेर मार थिंसीब देंशा हना

बाइबल ङा लोव नु अरु मार मार थिंसीब ।

एको सुनुवार आन खिं देंतीकेमी लेंशा कोवय धन्यवाद ।

जानकारी गीत संगित अन्य
अडियो भिडियो अब तपाईहरूको आफ्नै भाषामा

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.